czwartek, 18 sierpień 2022

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Umowa nr RPMA.06.01.00-14-001/14-00 z dnia 2015-04-10.

Wartość projektu ogółem 872 057,90 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

741 249,21 PLN

Okres realizacji:2014-05-19 - 2015-06-30

Projekt pt. „Szlakiem św. Jakuba na Mazowszu – renowacja cennego zabytku w Skaryszewie z przystosowaniem do rozwoju turystyki kulturowej”zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura.

Beneficjent Projektu Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, ul. Adama Mickiewicza 1, 26 -640 Skaryszew w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew oraz Stowarzyszeniem Słoneczko w Skaryszewie, ul. Kochanowskiego 16G, 26-640 Skaryszew.

 

Przedmiotem Projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym odnowa obiektu zabytkowego służącego poszerzeniu oferty kulturalnej.

 

W szczególności w ramach Projektu wykonano renowację zabytku - kościoła parafialnego w Skaryszewie figurującego w rejestrze zabytków, zgodnie z decyzją nr 458/A/57 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.02.1957r.

Obiekt pełni funkcje budynku użyteczności publicznej przeznaczonego dla potrzeb kultu religijnego. Kościół parafialny w Skaryszewie to zabytek o wysokich wartościach historycznych oraz ważny element kształtujący tożsamość regionalną mieszkańców. Położony w atrakcyjnym turystycznie miejscu. W niedalekiej odległości znajdują się: Ostoja Kozienicka, Puszcza Kozienicka, Pakosław, Lasy Skarżyskie.

 

Zakres niezbędnych prac i czynności przy realizacji Projektu:

 • konserwacja, renowacja, adaptacja zabytkowego obiektu sakralnego - budynku kościoła pw. św. Jakuba do nowych funkcji poprzez prace:

remont dachu, wymiana stolarki i ślusarki okiennej, wymiana drzwi głównych wejściowych wraz z konserwacją portalu głównego,

 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych: schodołaz

 

Wykonano następujące prace przy zabytku - kościele pw. Św. Jakuba w Skaryszewie):

 • budowlane: remont dachu, wymiana stolarki i ślusarki okiennej, wymiana drzwi głównych wejściowych
 • konserwatorskie: konserwacja portalu głównego

 

Ponadto przystosowano obiekt do rozwoju turystyki kulturowej przez następujące działania:

 • uruchomiono profesjonalną strony www,
 • zakup kiosku internetowego i montaż systemu do transmisji wydarzeń kulturalnych on line (kamera, komputer)

oraz poprawiono ofertę kulturalną przez rozwój systemu informacji i promocji.

 

Prowadzone były działania związane z przygotowaniem, wdrożeniem Projektu i jego obsługą, zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM, w tym:

 • wykonanie dokumentacji
 • nadzór inżynierski,
 • działania informacyjne i promocyjne.

 

Cel ogólny Projektu:

 • poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację cennego zabytku w Skaryszewie z przystosowaniem do rozwoju turystyki kulturowej do roku 2016.

Projekt dotyczy zabytkowego kościoła parafialnego w Skaryszewie. Wymieniony obiekt o wysokiej wartości historycznej i materialnej, przywołuje czasy świetności miejscowości, sięgającejpoczątkami XII wieku. Szczególne ożywienie gospodarcze miasteczka, w tym m.in. rozwój jarmarków końskich o znaczeniu międzynarodowym przypada w tym samym stuleciu (XVIII w.) co budowa barokowego, z cennymi elementami wyposażenia, kościoła pw. św. Jakuba.

Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przyczyni się do widocznej poprawy istniejącego dobra publicznego.

 

Cel Projektu wskazuje na zgodność z celami strategicznymi obszaru i wytycznymi  dotyczącymi projektów kulturowych, w szczególności z głównym celem RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, jakim jest „poprawa konkurencyjności Regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”. Równocześnie cel główny wnioskowanej inwestycji wpisuje się w trzeci cel szczegółowy RPO WM jakim jest „Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie”. Realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji między aglomeracją warszawską a pozostałym obszarem województwa przez co zwiększy spójność przestrzenną regionu oraz  będzie konkurencyjna i będzie wpływać na aktywizację obszarów atrakcyjnych turystycznie a usytuowanych na obszarach peryferyjnych Mazowsza w tym m.in. ziemi radomskiej.  

Cele projektu będą oddziaływały na cele strategiczne obszaru i horyzontalne dotyczące typu projektów kulturowych.

Projekt wpisuje się w cel główny VI Priorytetu: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego jakim jest: wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

W szczególności zaś w cel działania 6.1: Kultura jakim jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

 

Realizacja Projektu wpłyneła na promocję regionu, integrację mieszkańców, stworzyła okazję do poznania historii, obyczajów, walorów kulturalnych i przyrodniczych tej pięknej ziem, w konsekwencji przyczyniła się do ochrony, zachowania tożsamości i różnorodności kulturowej.

 

Potencjalne oddziaływanie wnioskowanego Projektu „w szerokim ujęciu odnosi się do obszaru województwa mazowieckiego, w szczególności zaś powiatu radomskiego, miasta i gminy  Skaryszew. Rozpatrując wielkość Regionu Mazowieckiego, w tym bezpośredni obszar realizacji inwestycji oraz wielowiekowe tradycje historyczne miejsca (750 lat !) i postać patrona obiektu św. Jakuba, zasięg Projektu został określony jako regionalny, dodatkowo ze wskazaniem na pośrednie oddziaływanie przekraczające granice regionu. Potencjalnymi odbiorcami Projektu będą: mieszkańcy województwa mazowieckiego w tym szczególnie społeczność powiatu radomskiego, kozienickiego, zwoleńskiego mieszkańcy miasta i gminy Skaryszew i okolic, turyści, podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i turystyki, władze lokalne.

 

Inwestycja wykazuje pośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu z racji działań z zakresu kultury, w tym ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, co jest zgodne z zapisami uszczegółowienia Priorytetu VI RPO WM.

 

Cele szczegółowe Projektu na poziomie rezultatu (cele pośrednie) to:

 • - wzrost liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem,
 • - zwiększenie nowych ofert programowych w zakresie kultury.

 

Wymiernym rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby osób odwiedzających obiekt zabytkowy objęty wsparciem. Poprzez związek patrona zabytku św. Jakuba z dziedzictwem kulturowym Europy możliwy będzie także wzrost liczby turystów z zagranicy. Wyeksponowanie walorów kulturowych Mazowsza, w tym ziemi radomskiej, wymaga wsparcia nie tylko substancji zabytkowych dóbr materialnych ale również uatrakcyjnienia oferty kulturalnej, w tym przypadku skierowanej na turystykę kulturową, skupioną na przybliżeniu mieszkańcom i turystom dziejów miasta i patrona parafii – św. Jakuba.

Cele pośrednie zostały osiągnięte w roku 2016.

 

Cele szczegółowe Projektu na poziomie produktu (cele bezpośrednie) to:

 

 • - obiekt dziedzictwa kulturowego objęty wsparciem,
 • - obiekt dziedzictwa kulturowego zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych,
 • - poddany konserwacji obiekt zabytkowy,
 • - utworzona strona internetowa dotycząca kultury regionu.

 

Cele bezpośrednie zostały osiągnięte w roku 2015.

 

 

Dzięki realizacji Projektu, na terenie objętym jego oddziaływaniem zostały zmniejszone problemy dotyczące zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nastąpiła poprawa stanu technicznego zabytku. Wypromowane miejsce poprzez patrona obiektu św. Jakuba (drogi Camino z Warszawy do Skaryszewa i dalej) wspomaga zaspokojenie potrzeb w zakresie wzmocnienia więzi społeczno – kulturalnych na szczeblu regionalnym w szczególności obszarów peryferyjnych z aglomeracją warszawską. Dostępna jest nowa oferta dziedzictwa kulturowego – w szlak św. Jakuba na Mazowszu.

 

Interesariuszami Projektu „Szlakiem św. Jakuba na Mazowszu – renowacja cennego zabytku w Skaryszewie z przystosowaniem do rozwoju turystyki kulturowej” są:

 

 • społeczeństwo województwa mazowieckiego w tym szczególnie społeczność powiatu radomskiego,
 • mieszkańcy miejscowości Skaryszewa i okolic,
 • turyści,
 • podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i turystyki,
 • władze lokalne.